MEGGLE JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.     BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy látogatásával megtisztelte oldalunkat. Fontos számunkra a honlapunkra látogatók személyes adatainak védelme, ezért minden intézkedést megtettünk, hogy azok felhasználása és feldolgozása során szabályszerűen járjunk el. Jelen webhelyet a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Tóth István utca 136. cégjegyzékszám: 01-09-464190) kezeli. A webhely megnyitásával Ön elfogadja a webhely felhasználásával kapcsolatban előírt, jelen jognyilatkozatban szabályozott feltételeket.

2.     KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A tartalmak előállításában a Meggle Hungary Kft vett részt. A webhelyen közölt információk tartalmáért és helyességéért a Meggle Hungary Kft. nem vállal semmilyen felelősséget, A Meggle Hungary Kft. nem garantálja az adatok, szövegek, ábrák, hivatkozások, pontosságát és teljességét. A Meggle Hungary Kft. előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja a tartalmat vagy az abban leírt termékeket. A Meggle Hungary Kft. nem vállal kötelezettséget a weboldalon közzétett adatok vagy egyéb anyagok frissítéséért.

A tartalmak felhasználása során felmerülő kockázatokat kizárólag a felhasználó viseli. A weboldal külső weboldalra linkelő kereszt hivatkozásokat tartalmazhatnak. Harmadik fél weboldalain található tartalmakért a Meggle Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel.

3.     VÉDJEGYJOGOK ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A weboldalon szereplő tartalom, vagyis különösen a szövegek, ábrák, emblémák, ikonok, képek, hangklipek és szoftverek, a Meggle Hungary Kft. tulajdonát képezik, és a német, magyar valamint a nemzetközi és uniós szerzői jogi jogszabályok védelme alatt állnak. A weboldalon található anyagok jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegy- vagy egyéb jogszabályokat, és polgári jogi, illetve büntetőjogi intézkedéseket vonhat maga után.

A weboldalon található tartalom (szöveg, más szellemi tulajdon) a Meggle Hungary Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) Ön kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, de nem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A Meggle márka- és termékmegjelölések védjegyjogosultja a Meggle Hungary Kft. illetve a Meggle cégcsoport valamelyik tagja. A meggle.hu, domain név a Meggle Hungary Kft. javára bejegyzett. Ezen megjelölések vagy a velük összetéveszthetőségig hasonló megjelölések harmadik személyek által történő bárminemű használata (kivételt képez a weboldalra, termékre vagy a Meggle Hungary Kft.-re hivatkozás), a Meggle Hungary Kft. jogait sérti, melynek védelmében kész haladéktalanul jogi lépéseket tenni. A különböző promóciók, játékok során az Ön által rendelkezésre bocsátott fotók, ötletek tekintetében Ön ingyenes, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, a rendelkezésre bocsátás időpontjában ismert valamennyi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged a Meggle Hungary Kft.-nek. Az Ön által rendelkezésre bocsátott fotók harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon sem sérthetik, valamint Önnek megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie az elérhetővé tételükre. Amennyiben jelen dokumentum módosításra kerül, Meggle Hungary Kft. megbízásából a Megoldás Most! Kft. a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi.

4.     ADATVÉDELEM:

 

4.1. Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.  Alkalmanként – regisztrációhoz kötött – nyereményjátékban való részvétele –esetén – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni. Az adatok megadásával Ön kifejezetten hozzájárul a megadott adatok Meggle Hungary Kft. általi kezeléséhez, feldolgozásához és használatához abban a körben, amely célra Ön megadta, valamint az adatok adatfeldolgozó részére történő továbbításához.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen esetben az Adatkezelő a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Tóth István utca 136. cégjegyzékszám: 01-09-464190).  

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

4.2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen esetben az Adatfeldolgozó a Megoldás Most! Marketingkommunikációs Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Otthon utca 23/a, cégjegyzékszáma: 01-09-962645).

 

4.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ez magába foglalja a direkt marketing kampányokon, nyereményjátékokon, versenyeken, weboldalainkon, használt alkalmazásokon keresztül online és offline módon gyűjtött személyes adatokat.

 

 

Ilyen jellegű személyes információkat több úton gyűjtünk:

-        közvetlenül a személyektől pl: ügyfélfiók magadása, regisztráció stb.

-        automatikusan gyűjtött személyes adatok pl: sütik, nyomkövetési technológiák használata

-        egyéb forrásból gyűjtött személyes adatok pl: megbízható partnerektől származó adatok, (Facebook lájkolók, hirdetési felületek)

4.4. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

4.5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

4.6. Adatkezelés célja és jogalapja:

-        Általános információközlés céljából, pl: regisztráció visszaigazolás

-        Promóciókról, akciókról, eseményekről való tudósítás, informálás céljából

-        Szórakoztató jellegű hírlevelek küldése céljából, pl: tematikus receptek küldése

Az Ön személyes adatait a fent említett célokból gyűjtjük, a gyűjtés megkezdésekor tájékoztatni fogjuk Önt és az adott esetben kérni fogjuk az Ön hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez. Ha engedélyezte a adatkezelési tevékenységeket, bármikor jogában áll a hozzájárulását visszavonni.

4.7. Adatkezelés időintervalluma

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azt a feldolgozás célja szükségessé teszi. Megőrizhetjük továbbá az Ön adatait azért, hogy a velünk szerzett élményét javítsuk, és biztosítsunk minden olyan hűségjutalmat, ami Önnek jár. A közvetlenül a célzott kommunikáció céljára gyűjtött, azonosítható adatokat a lehető legrövidebb ideig őrizzük, amely időszak után intézkedések biztosítják végleges törlésüket. Az általunk kezelt személyes adatokat aktívan megvizsgáljuk és biztonságos módon töröljük, vagy bizonyos esetekben névtelenné tesszük, ha megőrzésüket jogi, üzleti vagy fogyasztói indok nem teszi szükségessé.

4.8. A Meggle Hungary Kft., mint adatkezelő, a vonatkozó jogszabályok előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges. A regisztráció vagy marketing tevékenység során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - a megnevezett adatfeldolgozó(ka)t kivéve harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, törlését vagy zárolását az alábbi elérhetőségen: meggle@meggle.hu

4.9. Általános szabály, hogy 18 év alattiak személyes adataikat csak szülői felügyeletet gyakorló engedélyével adhatják meg az oldalon.

 

5.     HÍRLEVÉL (dm) KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

 

5.1. Adatkezeléssel kapcsolatos információk

5.1.1.      A természetes személy („Feliratkozó”) által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (az Érintett neve és e-mail címe) közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú tevékenység folytatása, így különösen reklámok, termékismertetők, rendezvényről való tájékoztatók Érintett részére hírlevelek útján történő megküldése céljából kezeli, az alábbiakban megjelölt jogalapon és időtartamban.

5.1.2.      A Feliratkozó korábbi promóciók, események során a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével, vagy személyes hozzájárulásával egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatoknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez.

5.1.3.      A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Feliratkozó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indoklás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. A Feliratkozó ezt az igényét a 4.8-as pontban említett elérhetőségek bármelyikén elküldheti az Adatkezelő számára, továbbá az egyes hírlevelek alján szereplő „leiratkozás” funkció használatával maga is leiratkozhat a hírlevélről, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Az adatkezelés időtartama a Feliratkozó hozzájárulásának – leiratkozása vagy Adatkezelő felé jelzett kérelme útján történő – visszavonásáig tart.

5.1.4.      Az Adatkezelő a Feliratkozó személyes adatait az Adatfeldolgozó számára továbbítja, az adatokhoz való hozzáférést biztosítja.

5.1.5.      Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatfeldolgozón kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

5.2. A Feliratkozó jogai

5.2.1.      A Feliratkozó az 5.3.2 – 5.3.6 pontjai szerinti kérelmeket terjeszthető elő, amelyet az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. A kérelem összetettségétől, az előterjesztett kérelmek számától, valamint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok mennyiségétől függően az Adatkezelő a fenti határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő köteles tájékoztatást küldeni a Feliratkozónak a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadja, ennek tényéről és okairól az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő a tájékoztatásában továbbá arra is felhívja az Érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő döntésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) panaszt nyújthat be, vagy hozzáférési jogának megsértésével összefüggésben az illetékes bíróságnál pert indíthat.

5.2.2.      A Feliratkozó hozzáférési joga

A Feliratkozó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Feliratkozónak a személyes adatait kezeli-e, és amennyiben igen, úgy kérelemre a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést biztosít, illetve azokkal kapcsolatos információkat nyújt a Feliratkozó számára.

5.2.3.      A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a Feliratkozó kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Feliratkozóra vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. Az Adatkezelő a Feliratkozó helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Feliratkozó személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

5.2.4.      A törléshez való jog

A Feliratkozó az alábbi esetekben jogosult a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

·       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

·       a Feliratkozó visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·       a Feliratkozó személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

·       az Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

5.2.5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

·       a Feliratkozó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·       az adatkezelés jogellenes, és a Feliratkozó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Feliratkozó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5.2.6.      Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő a Feliratkozó kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, a Feliratkozó kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn. Abban az esetben, amennyiben a Feliratkozó adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a Feliratkozó kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

6.   Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértetté vagy, ha jogainak gyakorlása során az Adatkezelőhöz intézett kérelmét, illetve közlését elutasítják, illetve az abban foglaltak teljesítését elmulasztják jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) panaszt benyújtani és bírósághoz fordulni.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018.05.25.